Wat is foar dy belangryk as it giet om de takomst fan ús doarp. Wat soe oars kinne en moatte. Dêr wol it Doarpsbelang graach mei jim in jûn oer prate. Wêr is ferlet fan en wat binne jimme ideeen deroer.

Bist tusken de 18 en 35 jier (komt net hiel krekt) en wennest yn of om Easterein, dan ferwachtsje wij dij mei dyn freonen  op: Tongersdei 7 septimber om 20.00 oere bij Bergsma.

Wij ferwachtsje jim allegear, en foar in hapke en in drankje wurdt soarge! 

%d