Oranjeferiening “Oranje en Heitelân” noeget jim út foar de jiergearkomst

op

FREED 9 FEBREWARIS 2024

jûns om 20.00 oere yn de “Skoalleseize”

  1. Iepening troch de foarsitter
  2. Notulen fan de foarige ledegearkomst
  3. Jierferslach oer 2023
  4. Finansjeel ferslach oer 2023 + begrutting 2024
  5. Ferslach kaskomisje (Hille Meijer + Anne Joke Bruinsma) + beneaming nije kaskomisje

SKOFT

6. Bestjoersmutaasje. Oftredend: Jan Jetze Brouwer

Foardroegen: Marco Hoekstra

7. Tiid foar: a programma Keningsdei

b. programma doarpsfeest

c. bier / konsumpsjepriis

8. Rûnfraach

9. Slúting en neisit

Oant sjen!! Groetnis, de Oranjeferiening

Jan Jetze, Baukje, Eelco, Frida, Johannes, Hendrik, Robert, Kees en Anneke