De 9 jierige Jasper Huitema fan it Skilplein hat op 17 maart it 1e jeugd ljipaai fan Fryslan fûn. Hy wie mei Gerard fan Asselt oan it sykje yn it lân fan Stefan Strikwerda oan de Stittenserleane. Jasper hat út hannen fan deputearre Hoogland it sulveren polse krigen. It sulveren polske wurdt útrikke oan de earste ûnder de trettjin die in ljipaai fynt. De útrikking wie op it hiem fan Stefan op it Skrok

%d bloggers liken dit: