Op moandei 12 febrewaris om 19.30 binne de dames fan Friso Sneek DS 1 te gast by foljebalferiening CoVos. Dit yn it ramt fan de gearwurking fan de set up klubs wér vc Sneek diel fan útmakket en déryn besyket de ferbyning mei de foljebalklubs yn de regio te sykjen. Op moandei 12 febrewaris wurd er in iepen training jûn foar eltsenien die dit efkes sjen wol. Trainer Eric Reitsma sil de dames in swiere training jaan en middels in headset de belangstellenden útlis jaan oer de training en fertelle oer de doelstellingen. Ek kinne er fragen stelt wurde oer de training mar fansels ek oer oare foljebal relatearre underwerpen.

Foto’s: VC Sneek