De fûgelwacht Easterein hat san 60 hokjes yn Easterein hingje foar ferskate fûgeltsjes. Sa hinget der yn it lykenhofke in spjochtekast en op de Wynserdyk in kastke fan de beamkrûper. It gruste oantal is dochs fan de koolmees as pimpelmees. Der binne ek minsken dyý sels fûgelhúskes yn de tún ophingje en der binne ek dwerse fûgeltsjes dy’t sels in nestke bouwe yn de hage as earne oars. Dizze gegevens wolle wy graach fan jim hawwe. Wy jouwe dit troch oan de BFVW. Hawwe jim briedgefaltsjes yn jim tún, soene jim dat dan trochjan wolle oan gerardvanasselt@hotmail.com Alfest tige tank

%d bloggers liken dit: