Kommende snein te middei 25 septimber is der wér de jierlikse fiskwedstriid foar jong en âld! Opjaan kin fanôf 13:00 op de skippersbuorren. De wedstriid begjint om 13:30 en sil tot ûngefear 15:00 duorje. Der wurd fiske mei ien angel per persoan. De drankjes stean kâld, de rikkerstonne mei de iel is waarm en it waar liket mei te sitten. Publyk is natuerlik ek altyd wolkom. Wa giet dit jier mei de priizen nei hûs? Oant snein!