Op snein 1 oktober noegje we alle Eastereiners út om te sjen wa de béste fisker is fan Easterein op de jierlikse fiskwedstriid fan de fûgelwacht Easterein. De fiskwedstriid is foar jong en âld. Er binne prizen foar de measte fisk en de grutste fisk by de jeugd en by de senioaren. Fanôf 13.00 oere kin eltsenien die meidwaan wol harren melde op de Skippersbuorren. De wedstriid begjint om 13.30 en duorret oant 15.00 oere, Ek publiek is fansels fan herte wolkom om de fiskers oan te moedigje.

Foar de leafhawwers is er iel rikke. De rikke iel is ôf te helje fanôf 14.00 oere.

Sjoche wy jim snein?

Groetnis it bestjoer fan de fûgelwacht Easterein

%d