Op tiisdei 20 febrewaris organisearret TeamFRL SWF en jongerenwurk SoCo in FIFA-event foar jongeren tusken de 10 en 18 fanôf 14.00 oere yn sportkafe de Greidhoeke fan Easterein. Er wurd in FIFA 24 game-toernoai spille op de Playstation 5. Hjir kinne 40 jongeren oan mei dwaan. Dielnimme is fergees. Opjan kin fia de q.r. koade op understeande foto. Yn de sporthal binne side events. Hjir kinne jongeren fuotbalje, skillgames dwaan en chillen. Opjefte hjirfoar is nét nedich en is fergees