Fenne Sijbesma hat sneontemoarn 26 maart nét 1, nét 2, nét 3 maar 4 1e ljipaaien fan de légere skoalle fûn. It broed leit yn in stikje kruidenrijk gérslân fan boer Bonnema op Meilahúzen. Kommende wike sil ús nije jeugdkoordinator Bauke Dijkstra nei de légere skoalle om hjir op passelike wize oandacht oan te jaan. Yn wachtgebied Easterein is it frije fjild no slúten. De neisoarch begjint kommende wike. Wolle jim in kear mei? Nim efkes kontakt op mei ús nije neisoargkoördinator Jan Flapper

%d bloggers liken dit: