It is altiid wol wat in leechte nei de prachtig moaie wike fan de Eastereiner feesten. At je no wér op it fjild komme dan is allinich de ôfdruk fan de tinte noch te sjen yn it gérs. Lokkich binne der tsjinwurdich in protte minsken dy’t mei de feesten wat foto’s en fideobylden meitsje sadat we neigenietsje kinne fan dizze moaie dagen. Om dizze foto’s te besjen, wolle we graach de facebookpagina fan de oranjeferiening oanrikkemandearje. Dizze is HJIR te finen

%d bloggers liken dit: