Op 2e Peaskedei moandei 1 april hat Lotte Overal it 1e ljipaai fan de jeugd fûn yn it stikje kruidenrijk fan boer Bonnema op Meilahúzen. Se wie thús klear mei it aaisykjen en is doe it lân mar yngongen. Yn it lân fûn se om goed 10.52 in broedsje (4 aaien) Ek yn 2021 fûnnen se yn huize Overal it 1e ljipaai fan de jeugd mar doe wie it har broer Brent die it 1e ljipaai fûn.