Fan moandei 12 febrewaris oant en mei freed 1 maart 2024 is in part fan de Aenkommewei – op de hichte fan de krusing mei de Iewei/Hearedyk – en in part fan de Hearedyk – op de hichte fan de Tsjerkebuorren – en de krusing Aenkommewei – Iewei – Hearedyk yn Itens ôfsletten foar it trochgeand ferkear.