De nije eindatum fan de ferkearsstremming yn Itens is freed 15 maart. It giet om in part fan de Aenkommewei, part Hearedyk en krusing Aenkommewei – Iewei – Hearedyk.