Doarpsbelang Hald Faasje zet zich in voor de belangen van de dorpsgemeenschap op economisch-, sociaal en cultureel terrein. Met deze vereniging werken de bewoners van Easterein samen aan een vitaal en leefbaar dorp, waar het prettig wonen is en het dorpsleven een grote diversiteit biedt aan activiteiten voor jong en oud. Bijna alle inwoners van Easterein zijn lid van de vereniging. Het lidmaatschap is op hoofdbewoners/huisadres gevestigd.

 

Bestuursactiviteiten Dorpsbelang o.a.

  • Werken aan de toekomst van Easterein, onder andere op het terrein van woningbouw, herinrichting, infrastructuur en voorzieningen.
  • Gesprekspartner van de gemeente, waterschap, woningbouwstichting en andere gebiedspartijen
  • Afstemmen en overleggen met (buurt)verenigingen, ondernemersvereniging, andere dorpsbelangen in de gemeente over gemeenschappelijke acties en activiteiten
  • Zorgen voor inzet op de bereikbaarheid van, en verkeersveiligheid in Easterein
  • Toezien op het beheer & onderhoud van de groenvoorziening in het dorp
  • Uitgever Doarpskrant, website www.easterein.nl en https://easterein.argyf.nl
  • Organiseren van de kerstboom en de verlichting van de kerk
  • Voeren administratie Welzijn & Zorg loket (stipepunt)

 

Bestuur

Het bestuur van het Dorpsbelang bestaat uit zeven inwoners. Op dit moment zijn dat Berend Santema (voorzitter), Henk Duimelaar (secretaris), Wouter Develing (penningmeester), Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjoukje van der Eems en Sjouke Strikwerda. Het emailadres van Doarpsbelang Hâld Faesje is doarpsbelang@easterein.nl.  De vereniging en haar bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4000785.

 

Vergaderingen en verantwoording

Het bestuur vergadert in de regel maandelijks. Jaarlijks (april) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het jaarverslag en de financiële jaarrekening worden vastgesteld, en het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden over het gevoerde beleid en haar activiteiten. Deze stukken worden gepubliceerd op de website. Daarmee voldoet de vereniging ook aan de voorschriften met betrekking tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Dorpskrant

De dorpskrant houdt iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen in het dorp. Verenigingen maken er dankbaar gebruik van, en ook komt het dorpsleven in al zijn facetten met interviews en verhalen aan bod.

De dorpskrant is onderdeel van het dorpsbelang, en heeft een eigen zelfstandige redactie.

 

Dorpsarchief

Dorpsbelang bouwt aan een digitaal dorpsarchief. Zij heeft daarvoor een historische commissie ingesteld. Het archief is tweetalig, zowel in de Friese als de Nederlandse taal. Het webadres is: https://www.easterein.argyf.nl

 

Historie vereniging

De vereniging van dorpsbelangen Hâld Faasje is opgericht op 29 maart 1957, als “fusievereniging” van het voormalige dorpsbelang en de vereniging Nut en Nocht. Deze beide verenigingen dateren van begin 1900, zo blijkt uit verwijzingen in o.a. notulenboeken van de Kerkvoogdij. Officiële oprichtingsakten zijn er echter niet te vinden.

 

Lid worden?

De bovenstaande activiteiten doen wij voor alle bewoners van Easterein en daarom willen wij ook zoveel mogelijk leden. Het lidmaatschap van Dorpsbelang Hâld Faesje is € 7,00 per jaar (per gezin). Bent u nog geen lid en wilt u lid worden? Neem dan contact op met Wouter Develing

ANBI

Doarpsbelang Hâld Faesje is een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen die u doet aan een ANBI, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI’s verplicht om een aantal zaken op de website te vermelden. Deze gegevens kunt u hier vinden.