Deze week:

 • Skilpleinkonsert jeugdkorps Wilhelmini's en Fanfare Wilhelmina
 • Afscheid groep 8 fan de Foareker
  groene container
 • Léste skoaldei groep 1 en 2 fan de Foareker
 • Léste skoaldei groep 3 o/m 7 fan de Foareker
 • Ald papier
  Zomervakantie BO en VO
  Jeugdledenpartij KF Easterein | kabouters/welpen, pupillen/skoaljeugd, jonges/ famkes | Skoalleseize
 • Zomervakantie BO en VO
  Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Majoor, Snits
  Senioren ledenpartij igm Wommels yn Wommels