Evenementen in mei 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
25-04-22 26-04-22 27-04-22 28-04-22 29-04-22 30-04-22 01-05-22
02-05-22 03-05-22 04-05-22 05-05-22 06-05-22 07-05-22 08-05-22
09-05-22 10-05-22 11-05-22(2 events)

Categorie: AlgemienGriene kontainer GFT

Categorie: AlgemienJiergearkomst GEKE yn de Skoalleseize

12-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienFinansjele gemeentejûn Protestantse gemeente Easterein yn de tsjerke

13-05-22 14-05-22(2 events)

Categorie: AlgemienKeunstrûte Ald Littenseradiel. Martinitsjerke iepen

Categorie: AlgemienSDS 1 - Scharnegoutum 1

15-05-22(3 events)

Categorie: AlgemienKeunstrûte Ald Littenseradiel. Martinitsjerke iepen

Categorie: AlgemienKNKB Partij, 2e klas f.f., ûnbeperkt (Manlju)

Categorie: AlgemienTsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming

16-05-22 17-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienYnsammelaksje foar Voedselbank Boalsert

18-05-22(4 events)

Categorie: AlgemienGrize kontainer restôffal

Categorie: AlgemienJeugdledenpartij, Jongerein KF Easterein, iepen partij foar kabouters (kabouters/welpen/pupillen/skoaljeugd/jonges/famkes)

Categorie: AlgemienGearkomste takomstige wenningbouw (Bergsma Easterein)

Categorie: AlgemienJiergearkomst vv SDS yn de Skoalleseize

19-05-22 20-05-22 21-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienSDS Vr.1 – SJO BMJ Vr.1

22-05-22(4 events)

Categorie: AlgemienDooptsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming

Categorie: AlgemienStipersdei (stipers, bestjoers- en kommisjeleden), frije formaasje (manlju, froulju, sêfte bal)

Categorie: AlgemienWilhelmina befrydingskonsert mei MNO violiste Lianne van der Berg

Categorie: AlgemienF1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)

23-05-22 24-05-22 25-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienGriene kontainer GFT

26-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienHimelfeartsdei. Tsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming

27-05-22 28-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienSDS 1 - Makkum 1

29-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienF1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Monaco)

30-05-22 31-05-22(1 event)

Categorie: AlgemienAld papierkontainer

01-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienGrize kontainer restôffal

02-06-22 03-06-22 04-06-22 05-06-22(2 events)

Categorie: AlgemienJeugdledenpartij yn Wommels (Jongerein KF Wommels en KF Easterein, kabouters/welpen/pupillen om 15 oere, skoaljeugd/jonges/famkes om 17 oere)

Categorie: AlgemienPearkekeatsen (Leden KF Easterein, manlju/froulju Top/A/B/C)