18-05-22

Grize kontainer restôffal
Jeugdledenpartij, Jongerein KF Easterein, iepen partij foar kabouters (kabouters/welpen/pupillen/skoaljeugd/jonges/famkes)
Gearkomste takomstige wenningbouw (Bergsma Easterein)
Jiergearkomst vv SDS yn de Skoalleseize