Evenementen in juni 2022

 • Hillich nachtmiel yn de Martinitsjerke mei Ds. N. Vlaming
 • Jeugdledenpartij (Jongerein KF Easterein, kabouters/welpen/pupillen om 15 oere, skoaljeugd/jonges/famkes om 17 oere)
 • Tsjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. G. Wessels
  KNKB Partij (A en B/ jonges)
  F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Canada)
 • Griene kontainer GFT
  "Foarmerke" yn sportkafe de Greidhoeke
 • Eastereiner feesten op de Skoalleseize
 • Eastereiner feesten op de Skoalleseize
 • Tsjinst fanút de tinte op it sportfjild mei Ds. D. Wijmenga
 • Grize kontainer restôffal