Evenementen in januari 2022

  • Grize kontainer restôffal
  • SDS Vr.1 – MKV Vr.1
    SDS 1 - Willemsoord 1
    CoVos HS 1 - De Plakkers HS 1
  • Tsjerketsjinst fanút de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming