Evenementen in mei 2022

 • Griene kontainer GFT
  Jiergearkomst GEKE yn de Skoalleseize
 • Finansjele gemeentejûn Protestantse gemeente Easterein yn de tsjerke
 • Keunstrûte Ald Littenseradiel. Martinitsjerke iepen
  SDS 1 - Scharnegoutum 1
 • Keunstrûte Ald Littenseradiel. Martinitsjerke iepen
  KNKB Partij, 2e klas f.f., ûnbeperkt (Manlju)
  Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
 • Ynsammelaksje foar Voedselbank Boalsert
 • Grize kontainer restôffal
  Jeugdledenpartij, Jongerein KF Easterein, iepen partij foar kabouters (kabouters/welpen/pupillen/skoaljeugd/jonges/famkes)
  Gearkomste takomstige wenningbouw (Bergsma Easterein)
  Jiergearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
 • SDS Vr.1 – SJO BMJ Vr.1
 • Dooptsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
  Stipersdei (stipers, bestjoers- en kommisjeleden), frije formaasje (manlju, froulju, sêfte bal)
  Wilhelmina befrydingskonsert mei MNO violiste Lianne van der Berg
  F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)
 • Griene kontainer GFT
 • Himelfeartsdei. Tsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
 • SDS 1 - Makkum 1
 • F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Monaco)
 • Ald papierkontainer