Evenementen in juni 2022

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
30-05-22 31-05-22 01-06-22 02-06-22 03-06-22 04-06-22 05-06-22
06-06-22 07-06-22 08-06-22 09-06-22 10-06-22 11-06-22 12-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienHillich nachtmiel yn de Martinitsjerke mei Ds. N. Vlaming

13-06-22 14-06-22 15-06-22 16-06-22 17-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienJeugdledenpartij (Jongerein KF Easterein, kabouters/welpen/pupillen om 15 oere, skoaljeugd/jonges/famkes om 17 oere)

18-06-22 19-06-22(3 events)

Categorie: AlgemienTsjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. G. Wessels

Categorie: AlgemienKNKB Partij (A en B/ jonges)

Categorie: AlgemienF1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Canada)

20-06-22 21-06-22 22-06-22(2 events)

Categorie: AlgemienGriene kontainer GFT

Categorie: Algemien"Foarmerke" yn sportkafe de Greidhoeke

23-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienEastereiner feesten op de Skoalleseize

24-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienEastereiner feesten op de Skoalleseize

25-06-22 26-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienTsjinst fanút de tinte op it sportfjild mei Ds. D. Wijmenga

27-06-22 28-06-22 29-06-22(1 event)

Categorie: AlgemienGrize kontainer restôffal

30-06-22 01-07-22(1 event)

Categorie: AlgemienFederaasje jeugd (kabouters, welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges, famkes, junioaren)

02-07-22(1 event)

Categorie: AlgemienLedenpartij (Leden KF Easterein, frije formaasje, per partoer moatte 2 lid wêze fan de KF), manlju f.f., froulju f.f.

03-07-22(1 event)

Categorie: AlgemienF1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Engelan)