Evenementen in december 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
27-11-23
28-11-23
29-11-23
30-11-23
01-12-23
02-12-23
03-12-23
04-12-23
05-12-23
06-12-23(2 evenementen)

Frije dei bern de Foareker

hele dag
06-12-23

Griene kontainer GFT


06-12-23

07-12-23
08-12-23
09-12-23(1 evenement)

SDS 1 - sv Oosterwolde 1


09-12-23

10-12-23(2 evenementen)

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei pastor G. van der Meer 2e advent Nei ôfrin kofje drinken


10-12-23

Kerstconcert (met samenzang) o.l.v. Martin Mans, Martinitsjerke, Easterein


10-12-23

11-12-23
12-12-23(1 evenement)

Eten mei Ds. Vlaming


12-12-23

13-12-23(1 evenement)

Grize kontainer restôffal


13-12-23

14-12-23(1 evenement)

Adventviering senioren in de Skoalleseize


14-12-23

15-12-23
16-12-23(1 evenement)

Heerlijks Hollands. by Bergsma Easterein


16-12-23

17-12-23(3 evenementen)

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming 3e advent Hillich nachtmiel


17-12-23

Krystmerke op it Skrok (Sibadastate, Easterein)


17-12-23

Blues cruise Eastersnein mei "Doin alright" yn kafe Bergsma


17-12-23

18-12-23
19-12-23
20-12-23(1 evenement)

Griene kontainer GFT


20-12-23

21-12-23(1 evenement)

Krystwandeling troch Easterein organisearre troch de Foareker en Tsjerke


21-12-23

22-12-23
23-12-23
24-12-23(1 evenement)

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming 4e advent m.m.f. Het leeuwarder accordeon Ensamble


24-12-23

25-12-23(1 evenement)

1e Kerstdag

hele dag
25-12-23

26-12-23(1 evenement)

2e Kerstdag

hele dag
26-12-23

27-12-23(1 evenement)

Grize kontainer restôffal


27-12-23

28-12-23
29-12-23
30-12-23
31-12-23(1 evenement)

Oudejaarsdag

hele dag
31-12-23