Categorie: Algemien Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Kamerling, Frentsjer