Evenementen in februari 2024

 • Open training VC Sneek DS 1 in sporthal de Greidhoeke

  Categorie: Algemien Open training VC Sneek DS 1 in sporthal de Greidhoeke


  12-02-24

 • Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize

  Categorie: Algemien Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize


  13-02-24

 • Griene kontainer GFT

  Categorie: Algemien Griene kontainer GFT


  14-02-24

 • Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming (1e snein 40-dagentiid)

  Categorie: Algemien Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming (1e snein 40-dagentiid)


  18-02-24

 • Ald papierkontainer

  Categorie: Algemien Ald papierkontainer


  20-02-24

  FIFA- event yn sporthal en sportkafé de Greidhoeke

  Categorie: Algemien FIFA- event yn sporthal en sportkafé de Greidhoeke


  20-02-24

 • Grize kontainer restôffal

  Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal


  21-02-24

 • Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. Y. de Rouwe

  Categorie: Algemien Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. Y. de Rouwe


  25-02-24

 • Griene kontainer GFT

  Categorie: Algemien Griene kontainer GFT


  28-02-24