MaandWeekDag

Evenementen in oktober 2021

 • Ald izer ynsamelaksje Wilhelmina
  CoVos DS 1 - vc Drachten
  Spûketocht fanút de Tsjerne Easterein
  CoVos HS 1 - BEO HS 1
 • Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. W. Andela as M. Andela-Hofstede
 • Hjerstfekoansje BO+VO
 • Hjerstfekoansje BO+VO
 • Hjerstfekoansje BO+VO
  Meinte Sixma fuotbaltoernoai op de Skoalleseize
  Grize container restôffal
 • Hjerstfekoansje BO+VO
  Moviemiddei Easterein yn de Tsjerne
 • Hjerstfekoansje BO+VO
 • SDS 1 - Workum 1
 • Griene kontainer GFT
 • SDS Vr.1 – DWP Vr.1
  SDS 1 - Heeg 1
  Oktoberfest yn Bergsma Easterein (18+)