MaandWeekDag

Events in december 2019

 • grijze container
 • SDS 1 - SVM Marknesse
 • Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. M. Ariesen
  Wereldlichtjesdag in de Martinikerk
 • groene container
  Passage yn de Skoalleseize
 • oud papier Wilhelmina
  CoVos DS 1 - C.S.V. DS 3
  CoVos HS 1 - VC058 HS 2
 • Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei mw. H. Mulder-Vogelzang
  Sealkeatswedstriid KF Easterein in sporthal de Greidhoeke
 • grijze container
 • Krystfiering diakonie yn de Skoalleseize
  Krystgala foar groep 1 o/m 6 yn de Tsjerne
 • groene container
  Krystgala foar groep 7 en 8 yn De Tsjerne
  Krystgala fanôf klasse 1 (fuortset ûnderwiis) yn De Tsjerne
 • Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei ds. C. Corperaal, Bolsward
  Bluescruise Eastersnein mei 88 & the offbeats
 • Krystfekoansje VO en BO
 • Krystfekoansje VO en BO
 • Krystfekoansje VO en BO
  1e krystdei
 • Krystfekoansje VO en BO
  2e Krystdei
 • Krystfekoansje VO en BO
 • Krystfekoansje VO en BO
 • Krystfekoansje VO en BO
 • Krystfekoansje VO en BO
 • Krystfekoansje VO en BO