MaandWeekDag

Events in oktober 2019

 • groene container
 • Kinderdisco groep 1 t/m 6 in de Tsjerne
  Kinderdisco groepen 7 en 8 in de Tsjerne
 • SDS 1 - Makkum 1
 • grijze container
 • CoVos HS 1 - De Plakkers HS 1
  CoVos DS 1 - s.v. Oerterp DS 1
 • Oud papier Wilhelmina
 • groene container
  Passage yn de Skoalleseize
 • SDS 1 - CVVO 1
 • Hjerstfekoansje VO en BO
 • Hjerstfekoansje VO en BO
 • Hjerstfekoansje VO en BO
  grijze container
  kopij doarpskrantsje novimber
 • Hjerstfekoansje VO en BO
 • Hjerstfekoansje VO en BO
 • Snoekfiskwedstriid fûgelwacht Easterein
  Bluescruise Eastersnein mei BJ Hegen bluesband
 • groene container