MaandWeekDag

Events in december 2018

 • Groene container
 • Adventsviering foar de alderein yn de Skoalleseize
 • SDS 1 - sc Berlikum 1
  CoVos DS 1 - Vovem"90 DS 1
  CoVos HS 1 - D.O.S ( Kollumerzwaag) HS 1
  Jamsessie Easterein Rocks yn de Tsjerne
 • Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. R. Praamsma
  KF Easterein Sealkeatsen ledenpartij
  Ledepartij sealkeatsen (KF Easterein)
  Klaverjassen yn de Tsjerne
  Sneintejûnssjongen mei Qlassy en Quatre Forte
 • Grijze container
 • Crea Café yn Teakjes túnhûs
 • Krystgala foar de groepen 1 o/m 6 yn de Tsjerne
 • Kerstvakantie BO en VO
  Krystgala foar de groepen 7 en 8 yn de Tsjerne
  Krystgala 1ste klas f.û. o/m 18 jier
 • Kerstvakantie BO en VO
  Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. D. Wijmenga, Wommels
  Bluescruise Easterein mei "The Mississippi Kings"
 • Kerstvakantie BO en VO
  Krystnachttsjinst yn de Martinitsjerke
 • Kerstvakantie BO en VO
  1e Kerstdag
  1e Krystdei: Krystmoarntsjinst yn de Martinitsjerke
 • Kerstvakantie BO en VO
  kopij doarpskrantsje jannewaris
 • Kerstvakantie BO en VO
 • Kerstvakantie BO en VO
 • Kerstvakantie BO en VO
  Groene container
 • Kerstvakantie BO en VO
  Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Kamerling, Frentsjer
 • Kerstvakantie BO en VO