MaandWeekDag

Events in januari 2020

 • 60+yn de Skoalleseize mei sprekker dhr. Visser
 • Restafval. Grijze container
  Passage yn de Skoalleseize
 • Koekeaksje fûgelwacht Easterein
 • CoVos HS 1 - vc/Zeus2K HS 1
  CoVos DS 1 - SIO Zwolle S.V.I. DS 2
 • Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. C. Nicolay-Brouwer Heerenveen. Heilig Avondmaal
 • GFT. Groene container
 • Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
  Bluescruise Eastersnein mei the bluesbusters
 • Restafval. Grijze container