MaandWeekDag

Events in juni 2019

 • Grijze container
 • Galaconcert fanfare Wilhelmina in Theater Sneek
 • KNKB Froulju | Nederlânsk Kampioenskip | Froulju ôfdieling
  Opjefte ferskate aktiviteiten foar de Eastereiner feesten yn de Skoalleseize
 • Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. H. Strubbe, Wommels
 • Studzjedei personiel de Foareker. Bern binne fry
  Skilpleinkonsert jeugdkorps Wilhelmini's en Fanfare Wilhelmina
 • groene container
 • Dorpsfeesten Easterein
 • Dorpsfeesten Easterein
 • Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei Pastor B. Posthumus, Lemmer