Op 7 septimber iepent de “Tsjerne”harren doarren foar it kommende winterskoft. De “Tsjerne” sil net standaard elke sneontejûn mear iepen wèze. Se organisearje elke moanne in thema-, band- as lounge jûn, mar se binne ek inkele sneontejûnnen slùten. Tidens de loungejùn kin eltsenien kletse, game, biljerte, ping- ponge as gewoan musiek lusterje. Fansels 1 kear yn de moanne op freedtejûn de bernedisko.  It program fan de “Tsjerne” stiet no ek yn de doarpsagenda

%d