Webredaksje

Dizze website is in inisjatyf fan Doarpsbelang Hâld Faesje. De redaksje is – folslein selsstannich en ûnôfhinklik fan Doarpsbelang – foarme troch de webredaksje. Dy redaksje bestiet út Hans Kooistra en Silvia Hania. De webredaksje bringt ien kear it jier ferslach út oan Doarpsbelang Hâld Faesje.

Wolle jo kontakt mei de webredaksje? Stjoer in email nei info@easterein.nl

 

Doarpsbelang Hâld Faesje

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer Doarpsbelang Hâld Faesje.

 

Copyright & disclaimer

De ynhâld fan dizze website wurdt mei grutte soarchfâldigens gearstald. Wy binne net oanspraaklik foar eventuele net goede of net folsleine ynformaasje. Ek binne wy net oanspraaklik foar de gefolgen fan it brûken fan ynformaasje dy’t op dizze website stiet.

Alle ynhâld fan dizze website is eigendom fan de webredaksje fan www.easterein.nl. Sûnder skriftlike tastimming mei neat út de ynformaasje iepenbier makke wurde, verspraat wurde of fermannichfâldige wurde.