De Tsjerne en de Aldjiersploech Easterein fûnen it tiid foar wat aksje yn it doarp mei Ald en Nij. En dêrom hawwe se harren krachten bondele en hope se in moaie dei en nacht foar Easterein te fersoargjen.

  • Hoe sjocht de Eastereiner top 100 der út?
  • Foar- en útsitte: tusken 18.30 en 0.00 oere bist fan herten wolkom foar in spesjale priis ynklusyf drankjes en hapkes. En ek nei de fjoerwurkshow bist an herten wolkom (dan jilde de gewoane prizen wer)
  • 14.00 – 16.00 oere: Carbidsjitte foar Dummies
  • 18.00 oere: Kids fjoerwurkshow
  • 01.00 oere: Eastereiner fjoerwurkshow (en dêrnei wolkom yn de Tsjerne!)

%d bloggers liken dit: