Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers,  wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert hâlde.

Tusken 18.30  en 19.30 kinne jim ús ferwachtsje.

Wy hoopje fansels dat it, lykas foargeande jierren, wer in grut súkses wurdt.

As jo op dat momint net thús binne dan kinne jo oant en mei tongersdei 19 maaie produkten bringe by

Fam. Tacoma Wynserdyk 10
of by Jelle en Folkje Brouwer/Visser Koaifinne 4

Oant sjen op 17 maaie o.s.!

%d bloggers liken dit: