Evenementen in april 2024

mamaandag didinsdag wowoensdag dodonderdag vrvrijdag zazaterdag zozondag
01-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien 2e Paasdag

2e Paasdag

hele dag
01-04-24

02-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Ald papierkontainer

Ald papierkontainer


02-04-24

03-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal

Grize kontainer restôffal


03-04-24

04-04-24
05-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn sealensintrum Bergsma

Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn sealensintrum Bergsma


05-04-24

06-04-24
07-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Sealkeatsen | Jongerein en leden KF Easterein | kabouters/welpen - pupillen/skoaljeugd - jonges/famkes - manlju-froulju | 3 x t.i.l. (maks. 24 dielnimmers)

Sealkeatsen | Jongerein en leden KF Easterein | kabouters/welpen - pupillen/skoaljeugd - jonges/famkes - manlju-froulju | 3 x t.i.l. (maks. 24 dielnimmers)


07-04-24

08-04-24
09-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize

Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize


09-04-24

10-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Jiergearkomst GEKE yn de Skoalleseize

Jiergearkomst GEKE yn de Skoalleseize


10-04-24

11-04-24
12-04-24
13-04-24(4 evenementen)

Categorie: Algemien Griene kontainer GFT

Griene kontainer GFT


13-04-24

Categorie: Algemien SDS 1 - DWP 1

SDS 1 - DWP 1


13-04-24

Categorie: Algemien CoVos DS 1 - Emmen 95 DS 2

CoVos DS 1 - Emmen 95 DS 2


13-04-24

Categorie: Algemien CoVos HS 1 - Kwiek HS 1

CoVos HS 1 - Kwiek HS 1


13-04-24

14-04-24
15-04-24
16-04-24
17-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal

Grize kontainer restôffal


17-04-24

18-04-24(2 evenementen)

Categorie: Algemien Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3

Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3


18-04-24

Categorie: Algemien Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3

Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3


18-04-24

19-04-24
20-04-24
21-04-24
22-04-24
23-04-24
24-04-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Griene kontainer GFT

Griene kontainer GFT


24-04-24

25-04-24
26-04-24
27-04-24(2 evenementen)

Categorie: Algemien Koningsdag

Koningsdag

hele dag
27-04-24

Categorie: Algemien Keningsdeipartij | leden KF Easterein en Oranjeferiening | manlju en froulju t.i.l. ferskate klassen

Keningsdeipartij | leden KF Easterein en Oranjeferiening | manlju en froulju t.i.l. ferskate klassen


27-04-24

28-04-24
29-04-24
30-04-24
01-05-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal

Grize kontainer restôffal


01-05-24

02-05-24(2 evenementen)

Categorie: Algemien Keatskamp KF Easterein en Wommels

Keatskamp KF Easterein en Wommels

02-05-24 03-05-24

Categorie: Algemien Keatskamp KF Easterein op sportpark de Skoalleseize

Keatskamp KF Easterein op sportpark de Skoalleseize


02-05-24 03-05-24

03-05-24(2 evenementen)

Categorie: Algemien Keatskamp KF Easterein en Wommels

Keatskamp KF Easterein en Wommels

02-05-24 03-05-24

Categorie: Algemien Keatskamp KF Easterein op sportpark de Skoalleseize

Keatskamp KF Easterein op sportpark de Skoalleseize


02-05-24 03-05-24

04-05-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Dodenherdenking

Dodenherdenking

hele dag
04-05-24

05-05-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag

hele dag
05-05-24

Terug naar kalender Print