Evenementen in februari 2024

mamaandag didinsdag wowoensdag dodonderdag vrvrijdag zazaterdag zozondag
29-01-24
30-01-24
31-01-24
01-02-24
02-02-24
03-02-24
04-02-24
05-02-24
06-02-24
07-02-24
08-02-24
09-02-24
10-02-24
11-02-24
12-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Open training VC Sneek DS 1 in sporthal de Greidhoeke

Open training VC Sneek DS 1 in sporthal de Greidhoeke


12-02-24

13-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize

Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize


13-02-24

14-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Griene kontainer GFT

Griene kontainer GFT


14-02-24

15-02-24
16-02-24
17-02-24
18-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming (1e snein 40-dagentiid)

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming (1e snein 40-dagentiid)


18-02-24

19-02-24
20-02-24(2 evenementen)

Categorie: Algemien Ald papierkontainer

Ald papierkontainer


20-02-24

Categorie: Algemien FIFA- event yn sporthal en sportkafé de Greidhoeke

FIFA- event yn sporthal en sportkafé de Greidhoeke


20-02-24

21-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal

Grize kontainer restôffal


21-02-24

22-02-24
23-02-24
24-02-24
25-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. Y. de Rouwe

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. Y. de Rouwe


25-02-24

26-02-24
27-02-24
28-02-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Griene kontainer GFT

Griene kontainer GFT


28-02-24

29-02-24
01-03-24
02-03-24(3 evenementen)

Categorie: Algemien SDS 1 - sc Joure 1

SDS 1 - sc Joure 1


02-03-24

Categorie: Algemien CoVos DS 1 - S.V.I. DS 1

CoVos DS 1 - S.V.I. DS 1


02-03-24

Categorie: Algemien CoVos HS 1 - HeVoC"89 HS 1

CoVos HS 1 - HeVoC"89 HS 1


02-03-24

03-03-24(1 evenement)

Categorie: Algemien Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming


03-03-24

Terug naar kalender Print