Nijs

Timmerdorp De Klomp: 30 en 31 augustus

Timmerdorp De Klomp: 30 en 31 augustus

Op 30 en 31 augustus is er weer Timmerdorp De Klomp, voor alle jongens en meisjes van de groepen 5 tot en met 8. Meer informatie volgt op de website www.zwembaddeklomp.nl/timmerdorp.

Easterein Takomstproof? Do kinst meitinke oer de takomst fan Easterein!

Easterein Takomstproof? Do kinst meitinke oer de takomst fan Easterein!

Jouw toekomst start op 3 mei. Hoe komt het met Easterein over 10 jaar? Kunnen we in het dorp nog sporten, naar de dokter? Of een biertje drinken op het terras? Zijn er genoeg woningen voor jong en oud? Wat fynsto belangryk foar de takomst fan Easterein? Praat mei op...

Swit&SitRin in Itens gaat weer los!

Swit&SitRin in Itens gaat weer los!

De spandoeken hangen op verschillende plekken in de regio, hardlopers bezit van de fiets- en wandelpaden rondom Itens en de flyers en posters komen we overal tegen: de 4e Swit&SitRin komt er aan! Voor alweer de 4e keer zal dit jaar de Swit&SitRin in Itens...

Praat mei op de doarpsjûn op 3 maaie

Praat mei op de doarpsjûn op 3 maaie

Praat mei oer de takomst fan Easterein!  Kom op 3 Maaie om 20:00 oere nei Kafe Bergsma  (ynrin fanôf 19:30 oere). De kofje stiet klear! Kom allegear!  Doarpsbelang Hald Faesje Easterein

Utnûging jubileumkonsert Wilhelmina

Utnûging jubileumkonsert Wilhelmina

Al 125 jier wurdt der mei grut entûsjasme muzyk makke troch fanfare Wilhelmina Easterein. Dat fertsjinnet in feestje fansels. Wilhelmina nûget jim fan herte út foar harren jubileumkonsert op sneon 1 april om 20.00 oere yn Café Bergsma (Sibadawei 2 yn Easterein)....

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein op 29 maart

Utnoeging ledegearkomst KF Easterein op 29 maart

Bêste minsken,Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan KeatsferieningEasterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.De gearkomste sil plakfine op woansdei 29 maart 2023 om 20.00 oere yn de SkoalleseizeWurklist:...

Jasper Huitema fynt 1e jeugd ljipaai fan Fryslan

Jasper Huitema fynt 1e jeugd ljipaai fan Fryslan

De 9 jierige Jasper Huitema fan it Skilplein hat op 17 maart it 1e jeugd ljipaai fan Fryslan fûn. Hy wie mei Gerard fan Asselt oan it sykje yn it lân fan Stefan Strikwerda oan de Stittenserleane. Jasper hat út hannen fan deputearre Hoogland it sulveren polse krigen....

Jan Flapper fynt 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein

Jan Flapper fynt 1e ljipaai fan de fûgelwacht Easterein

Op freed 17 maart om 07.16 hat Jan Flapper it 1e ljipaai fan fûgelwacht Easterein fûn. It ljipaai lei by de plasdras fan mts. Bouma. It ljipaai lei hast ûnder syn rút want Jan wennet sels op Trijehúzen. It frije fjild fan Easterein is foar de senioaren sletten. De...

Boekstartochtend en A la Regina in de bieb

Boekstartochtend en A la Regina in de bieb

Woensdag 15 maart is er weer de maandelijkse Boekstartochtend vanaf 10 uur in de bibliotheek in Wommels. Kom langs met je baby/kindje en laat je voorlezen en voorlichten. Deze keer zijn ook “A la Regina” haar babyspullen en cadeaus aanwezig in de bibliotheek zodat je...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 03-06-23 - 09:00 - SDS Slotdei foar de jeugd
  • 04-06-23 - 11:00 - KNKB partij, 2e klas f.f. ûnbeperkt, KF Easterein | Manlju
  • 04-06-23 - 14:30 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)
  • 07-06-23 - 08:00 - Griene kontainer GFT
  • 10-06-23 - 12:00 - Ledenpartij, KF Easterein | Manlju t.i.l., froulju t.i.l., kabouters/welpen, pupillen/skoaljeugd, jonges/famkes
  • 13-06-23 - 08:00 - Ald papierkontainer

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws