Jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op woansdei  3 april 2013 om 20.00 oere yn

 “de Skoalleseize” te Easterein

 

De feriening fan doarpsbelang “Hâld Faesje” noeget elkenien út om de jiergearkomste by te wenjen. Ek net-leden binne fan herten wolkom!

Ek de wenfisy wurdt presinteard troch Pytsje Couperus van Buro Noordpeil. Hoe sjocht it wenjen yn Easterein der oer 10, 20, of 30 jier út?

2013 utnoeging jiergearkomste

%d bloggers liken dit: