Op sneon 23 maart is de jierlikse gymnastyk demonstraasje fan gymnastykferiening O.D.I. Easterein. De ferskillende groepen wolle graach sjen litte wat der allegear leard wurdt op gymnastykles. De beide jeugdgroepen litte harren keunsten sjen en ek de damesgroep docht mei oan de demonstraasje.

Lês fierderflyergymwebside

Dêrneist wolle wy de folgjende leden lokwinskje mei it beheljen fan prizen tidens de gezamenlijke  wedstriden fan Welsryp, Weidum en Easterein op sneon 9 febrewaris 2013 yn Weidum: Mette Stap (2de priis) , Lia Veenje (2de priis) en Judith van der Weerdt (1ste priis). Geweldich!

Liket gymnastyk dy of jo ek wol wat? Der kin altyd  2 kear fergees mei in les meidien  wurde. De lessen binne op moandeitemiddei yn de sporthal.

Dames                                   15.00 oere

Groep 1:      4-6 jaar                16.00 oere

Groep 2:      7-9 jier                 17.00 oere

%d bloggers liken dit: