Op moandei 5 juli hat Wilhelmina Easterein wér har jierlikse Skilpleinkonsert. Op dit noflike bûtendoarkonsert komme hieltiid mear minsken op ôf. Dit konsert is foar jong en âld. Er stean banken mar om noflik te sitten kist better efkes in stoel meinimme.