Algemiene Ledenfergadering Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op tongersdei 29 april 2021 om 20.00 oere                  

Yn ferbân mei de corona maatregels fynt de fergadering digitaal plak fia teams. Wolle jo meidwaan, stjoer dan in mail nei annemiekedinkla0611@gmail.com

Dernei krije jo tiidig de ynlogkoade fia de mail tastjoerd.

Wurklist

  1. Iepening.

2. Meidielings.

3. Notulen fan de jiergearkomste fan 11 april 2019

4. Jierferslach april 2019 oant en mei april 2021

5. Finansjeel ferslach: Jierrekken 2020.

6. Ferslach fan de kaskommisje: Tseard Dykstra en Gerrit Bergsma

Ofgeand lid fan de kaskommisje: Tseard Dykstra

7. Bestjoerswiksels:

Ofgeand en net werkiesber: Annemieke Dinkla en Baukje de Jong

Foardracht nije bestjoersleden:: Henk Duimelaar en Sjouke Strikwerda

De statuten jowe oan dat ek leden mei in foardracht komme kinne. Dat moat 48 oeren foar de gearkomst, ûndertekene troch 10 leden plakfyne.

8. Aktualiteiten en winsken/fragen fanút it doarp

9. Rûnfraach

10. Sluting.

Mei freonlike groetnis,

Bestjoer doarpsbelang “Hâld Faesje”

Berend Santema, Annemieke Dinkla, Broer Harmen Abma, Baukje de Jong, Catharina Veenstra, Sjoukje van der Eems, Simon van der Velde.

Oare stikken as bylage

Besjoch de orizjinele útnûging én de bylagen: de notulen, it jierferslach en it finansjele ferslach.