Beste minsken yn Easterein, Wommels en omjouwing, foutballers, keatsers en elkenien dy’t gebrûk makket fan de Skoalleseize.
Ek wij as bestjoer fan de Skoalleseize ha uiteraard nog altiten te meitsjen mei ’t ferfelende Corona virus, en der troch ek ús gebrûkers. Spitich genoch binne we nog steeds ticht, en ha wy wer in foarried bier.
Dit moat helaas wér op omdat de datum hast “op” is, en dus wolle we freegje oan elkenien dy’ t hjir belang by hat, om ús te helpen dit op te krijen. Dus  dit bier wolle we graach kommende sneon 16-1 fan 10.00 oant 12.00 ferkeapje foar de leafhawwers. € 15,- p/krat, incl statiejild, we ha sa’n 50 krat, op is op. Graach per pin ôfrekkenje.
Namens Skoalleseize, hartelijk dank.