Âld papier yn jannewaris graach wer sels yn de kontainer bringe! De kontainers steane wer op it yndustryterrein fan tongersdei 7 jannewaris 9.00 oere oant sneon 9 jannewaris 12.00 oere.

Yn ferbân mei it koronafirus en de maatregels fan it Ryk wurdt der op sneon 9 jannewaris gjin âld papier ophelle. Derom wol wy jim freegje it âld papier sels yn de konteners te bringen. Dizze stean wer op it yndustryterrein op hichte fan Ynstallaasjebedriuw De Jong.   

De doarren fan de konteners kinne iepen (graach ek wer ticht dwaan). Jim kinne sels it papier der yn sette. Graach de foarste kontainer earst hielendal fulle! As der mear minsken tagelyk binne, hâldt dan wol 1,5 meter ôfstân! Om te soargjen dat alles past, is it fersyk om de doazen sa goed as mooglik te steapeljen. Alfêst tige tank foar jim help!

———

Graag in januari het oud papier weer zelf in de container brengen! Deze staan weer op het industrieterrein vandonderdag 7 januari 9.00 uur tot zaterdag 9 januari 12.00 uur.

In verband met het coronavirus en de maatregelen van de overheid wordt zaterdag 9 januari geen oud papier opgehaald. We willen jullie vragen het oud papier zelf naar de containers te brengen. Deze bevinden zich op het industrieterrein ter hoogte van Installatiebedrijf De Jong.

De deuren van de containers kunnen worden geopend (graag ook weer sluiten). Graag eerst de voorste container volledig vullen. Als er meer mensen tegelijk zijn, houd dan 1,5 meter afstand! Om ervoor te zorgen dat alles past, is het verzoek om de dozen zo goed mogelijk te stapelen. Heel erg bedankt voor de hulp!