Op sneon 12-12-2020 komt Fanfare Wilhelmina it âld papier gewoan mei de trekker en wein ophelje. Fanôf 09.15 ride se troch it doarp. Graach goed ynpakke en gjin lege doazen by de dyk sette.