Yn ferbân mei it Coronafirus en de maatregels fan it ryk, wurd er sneon 14 novimber gjin âld papier ophelle troch Wilhelmina. Om de foarried thús net oprinne te litten, wurd er frege om it âld papier by de kontainer te bringen. Dizze stean op it industrieterrein by T. de Jong. It papier kin oant sneon 14 novimber oant 12 oere brocht wurde. De doarren fan de kontainer kinne iepen en nei de tiid graach ek wér ôfslúte. Graach de earste kontainer hielendal fulle en dérnei de 2e kontainer pas iepen meitsje. As der mear minsken tagelyk binne, hâld dan wol safolle moglik 1,5 meter ôfstân.

Nammens Wilhelmina alfést tige tank