Op dit stuit kin der wér stimt wurde mei RABO klubsupport op in ferskaat oan klubs. Er kinne 5 stimmen útbracht wurde op dyn klubs/ferienings nei keuze. Mei RABO klubsupport biedt de Rabobank finansjele stipe oan lokale klubs en ferienings. Foar Easterein binne de folgjende klubs/ferienings útnoege om mei te dwaan: CMV Wilhelmina Easterein, CoVos Easterein, Kaatsvereniging Easterein, Passage afd. Easterein, Stichting De Tsjerne Easterein, v.v. SDS Easterein. Stimme kin oant 25 oktober fia de Rabo-app en de Rabobank webside