Dit jier in oare slotmiddei as oars by swimbad de Klomp op snein 13 septimber. Dit kear is der in bûkglydsbaan, blyn wetterfoljeballe, in knutseltafel en ferskate spultsjes. Musiek is der fan DJ Kepri Bex. It giet oan om 13.00 oere en sil oant 18.00 oere trochgean. De tagong is fergees.

%d bloggers liken dit: