Spitigernôch geane de oargelkonserten yn de Martinitsjerke dit jier net troch.