Alle earste moandeis fan de moanne om 12.00 oere loeie alle 4278 sirenes yn Nederlân. Ek no’t der in coronakrisis is, sille de sirenees loeie op moandei 6 april om 12.00 oere. It giet dêrby , krekt lykas oare moannen, om in proefalarm. It is dus net bedoeld om minsken te warskôgjen yn ferbân mei it coronafirus.

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle 4278 sirenes in Nederland. Ook tijdens deze coronacrisis zullen de sirenes loeien op maandag 6 april om 12.00 uur. Het gaat hierbij, zoals elke maand, om een proefalarm. Het is dus niet bedoeld om mensen te waarschuwen in verband met het coronavirus.

%d bloggers liken dit: