Yn de moanne April kinne jimme de flessenbonnen fan de Jumbo yn Wommels yn de bus dwaan dy’t njonken it emballageapparaat hinget.

De opbringst giet nei de pjutterboartersplak “De Poaskepôle” te Easterein.

Alfést tige tank!!!!

%d bloggers liken dit: