Ek yn Easterein giet hieltyd mear net troch fanwegen it coronavirus. We witte net krekt hoe aktueel de aginda dêrtroch is. Hâld der dus rekken mei dat aginda-items mooglik net troch geane.

Folgje de advizen fan it RIVM.

Besjoch de aktuele ynformaasje fan it RIVM

Besjoch de meast stelde fragen en antwurden (RIVM)