Elts jier yn maart giet master Hingst mei Doede Kooistra nei de légere skoalle om de jeugd waarm te meitsje om it lân yn te gean op syk nei it 1e ljipaai fan de jeugd oant en mei 12 jier. Troch it caronafyrus koe dit spittiche genoch dit jier net trochgean. wat wol trochgean kin is it sykje nei it 1e aaike want dat is noch net fûn. Dérom in oprop oan de jeugd fan Easterein om it lân yn te gean foar de wiere wikselbeker en de ieuwige roem. Wat dan wér nét trochgean kin is de jiergearkomst fan de fûgelwacht Easterein kommende freed. Dizze wurd op in oar moment hâlden.