It bestjoer fan KF Easterein wol wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.

De gearkomste sil plakfine op woansdei 11 maart 2020 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.

Besjocht en download wurklist

%d bloggers liken dit: