Nadja Sixma fan it Risplân is finalist fan Miss Teen of Friesland 2020. De missen moatte no promoasje meitsje fia harren lokale en sosjale media om safolle moglik stimmen byelkoar te krijen. Dizze stimmery teld foar 20% mei yn it einoardiel fan de jury. Er kin stimd wurde oant en mei freed 17 april. It stimmen kin fia de sms Poll Friesland Nadja nei 3010 en kosset wol € 1,10.

Fotografy: Eling Homminga en Martin Bierman

%d bloggers liken dit: