Op freed 21 febrewaris kinne bern fan 7 – 10 jier in fûgelhúske bouwe yn de bibleteek yn Wommels. Mei in bouplaat fan hout setst in fûgelhûs yn ekoar dy’tst dêrnei fersiere kinst.

Tiid: 15.00 oere

Leden € 2,- | Niet-leden € 4,-

Let op! Der kinne maksimaal 10 bern meidwaan, dus wachtsje net te lang.

%d bloggers liken dit: