Op snein 26 jannewaris om 15.00 oere sil âld Eastereiner dhr. J. Hiemstra in lêzing hâlde oer de skiednis fan de Martinitsjerke fan Easterein. Dizze lêzing oer de tsjerke út de 14e iuw sil plakfine yn de Tsjerke.

Dizze prachtige ienbeukige tsjerke (kulturiel erfguod) hat in uniek doksaal út 1554 en in Hardorff oargel út 1870

De tagong is fergees en de kofje stiet klear

%d bloggers liken dit: